แผ่นแปะแก้ร้อนในจากสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องภพ สมกาย, โภคิน จารวรรณ, ภูริเดช แก้วโกมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์