เก้าอี้ดี สุขภาพดี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษมี ล่าหมาด, วรรณภรณ์ หมัดศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพลา ทองแป้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการนั่งเป็นเวลานานๆ หากนั่งผิดท่าอาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ คือ อาการปวดหลัง ปวดไหล่ โดยเฉพาะเมื่อนั่งผิดท่าเป็นเวลานานๆ ผู้นั่งจะมีอาการเมื่อยล้าตลอดเวลา และกระดูกคดงอผิดรูปถาวรได้ ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพและบุคลิกภาพ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ โดยคณะผู้จัดทำออกแบบเก้าอี้ให้มีเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะห่างของหลังกับพนักพิงและที่ขาเก้าอี้หากผู้นั่ง นั่งได้ถูกท่าก็จะไม่มีเสียงเตือน แต่ถ้าผู้นั่งนั่งผิดท่าเซ็นเซอร์ก็จะมีเสียงดังขึ้นเพื่อเตือนให้ผู้นั่งกลับไปนั่งในท่าที่ถูกต้อง โดยหลังพิงพนักและไม่ยกเก้าอี้เพื่อนั่ง 2 ขา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาอันตรายที่จะเกิดจากการนั่งผิดท่าได้