เก้าอี้มหัศจรรย์ไฮเพอร์โบลอยด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธกานต์ รงค์รัตน์, พัณณิตา ทองมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิศาชล เอียดดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์นี้ต้องการศึกษาเก้าอี้จักสานรูป hyperboloid โดยศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวเส้นตรง พื้นที่หน้าตัด ความสูง และจุดตัดเส้นตรงในรูปทรงนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนและคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้ในการทำเก้าอี้จักสานนี้ ให้ได้ตามความสูงและขนาดของพื้นที่หน้าตัดที่ต้องการ