การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเส้นใยธรรมชาติที่นำไปเสริมกับเส้นใยสแตนเลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา สมภูงา, ธัญวีร์ จิตอามาตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ เส้นใยไหม เส้นใยฝ้าย เส้นใยไผ่ จากนั้นนำเส้นใยธรรมชาติไปตีเกลียวควบกับเส้นใยสแตนเลส เมื่อได้เส้นใยจากการตีเกลียวควบกับเส้นใยสแตนเลสแล้วนำไปขึ้นรูปทอเป็นผ้า หลังจากนั้นทดสอบความสามารถในการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าของผ้าชนิดต่างๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้าและเป็นการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า