การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนัก Pb และ Zn โดยถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บัญญพนต์ กองทำ, ธนาคิม คณาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาน้ำเสียจำนวนมากที่มาจากการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เกินค่ามาตราฐานคุณภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ โดยอันได้แก่ ตะกั่ว สังกะสี เป็นต้น โดยโลหะหนักมีความเป็นพิษสูงและเป็นสารที่มีอัตราการสลายตัวค่อนข้างช้า ทําให้สะสมอยูในสิ่งแวดลอมได้นานเป็นมลพิษทางน้ำ มนุษย์จะรับโลหะหนักเขาสู่ร่างกายโดยการบริโภคเมื่อเข้าสู่ร่างกายในปริมาณหนึ่งก่อให้เกิดอาการ ท้องร่วง อาเจียนและอาจทำให้เสียชีวิตได้นอกจากนี้ยังสามารถสะสมในร่างกายก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นทางเลือกของวัสดุที่ดีที่สุดและถูกที่สุดสำหรับการนำมาใช้ในการผลิตถ่านกัมมันต์ และชานอ้อยนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีองค์ประกอบของคาร์บอนสูงทั้งนี้การผลิตถ่านกัมมันต์นั้นมีราคาที่สูงเนื่องจากมีบริษัทเพียงไม่กี่บริษัท และถ่านกัมมันต์บางชนิดยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ 1)เพื่อหาความเข้มข้นของกรดฟอสฟอริกที่ใช้ในการกระตุ้นถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย 2)เพื่อหาประสิทธิภาพในการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย