การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงด้วยสารสกัดจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรภร เฮี้ยนฮะ, นรีรัตน์ ปราณีวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะม่วง (Mangifera indica L.) เป็นหนึ่งในพืชที่สำคัญในเขตร้อน และกึ่งร้อนของโลก โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ซึ่งความต้องการผลสดของมะม่วงทั้งภายในและต่างประเทศต่างก็มีปริมาณสูง และมีการส่งออกมากทำให้มะม่วงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยอีกชนิดหนึ่ง แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือโรคที่เกิดกับผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะโรคแอนแทรคโนส ที่เกิดจากเชื้อรา ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่ผลมะม่วง ปัจจุบันจึงมีการศึกษาวิธีการต่าง ๆ เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับผลมะม่วง

การควบคุมเชื้อราที่ก่อโรคดังกล่าว มักใช้สารเคมีฆ่าเชื้อราในการป้องกันกำจัดโรคพืชโดยเฉพาะสารเคมีประเภทดูดซึม เช่น Captan, Benomyl และ Carbendazim เป็นต้น ทั้งนี้การใช้สารเคมีควบคุมโรคพืชสามารถเกิดการตกค้าง และสะสมของสารเคมีกำจัดเชื้อราในสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพของผู้บริโภค และก่อให้เกิดการพัฒนาของเชื้อราก่อโรคที่ทนทานต่อการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรา

ในปัจจุบันนักวิจัยจึงได้หันมาให้ความสำคัญกับการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันและควบคุมโรคพืชมากขึ้น โดยคำนึงถึงความสะดวก และประโยชน์ เช่น สามารถได้ง่าย ประหยัด ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง ดังนั้นการนำสารสกัดจากพืชมาใช้จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถยับยั่งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. ได้และสารสกัดจากพืชแต่ละชนิดย่อมมีความสามารถยับยั่งได้ต่างกัน