การศึกษาวิธีการเก็บผักทานสดเพื่อพัฒนาเป็นภาชนะยึดความสดลดความเหี่ยวของผักทานสดแบบประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อลินสิตา เพ็งสินพงศา, อรรถาวิชญ์ พิมพ์สุภางค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภจินต์ มีมุข, พิมพ์รดา เพิ่มพูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์