การศึกษาวิธีการแยกเมือกจากพืชที่มีเมือกเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปลอกยาแคปซูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุศิริ กิจจารุวงษ์, พัชร์อริญ นาคะประเสริฐ, ณัฐนิชชา เชื้อเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภจินต์ มีมุข, นิสา จุลโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์