การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารและสามารถดูดซับน้ำเพื่อเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณฑิตา เล้าศิลป์ไพศาล, ภัทรานิษฐ์ เป็งตะพันธ์, ลลิตภัทร ช่างเกวียนดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภจินต์ มีมุข, นิสา จุลโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารและสามารถดูดซับน้ำเพื่อเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี (Study about natural material that has nutrient and ability to absorb water to be reduce using water and Chemical fertilizer) คณะผู้จัดทำได้ศึกษากระบวนการทดลองทั้งหมด 6 ขั้นตอนการทดลอง โดยการทดลองที่ 1 ศึกษาวัสดุจากธรรมชาติที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชเพื่อนำมาพัฒนาเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี ในการศึกษาธาตุอาหารจากวัสดุธรรมชาติและอินทรีวัตถุ ใช้เครื่องมือเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray fluorescence spectrometry) และวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจนโดยเครื่องไนโตรเจนมิเตอร์ พบว่า เปลือกถั่วลิสง และดินหมักจากวัสดุธรรมชาติ มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่เหมาะสมนำไปพัฒนาเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี การทดลองที่ 2 ศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อนำมาพัฒนาเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี จากการศึกษาพบว่าวัสดุธรรมชาติที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้ดีที่สุด คือ แกลบดำ ขุยมะพร้าว และเปลือกถั่วลิสง ตามลำดับ การทดลองที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนผสมของวัสดุจากธรรมชาติที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักและสามารถดูดซับน้ำได้ดี ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผสมของ แกลบดำ : ขุยมะพร้าว : เปลือกถั่วลิสง ที่อัตราส่วน 2 : 1 : 2 g ตามลำดับ มีธาตุอาหารหลักและสามารถดูดซับน้ำได้ดีที่สุด การทดลองที่ 4 ศึกษาขนาดของเม็ดวัสดุปลูกพืชธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักและสามารถดูดซับน้ำเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของเม็ดวัสดุปลูกพืชธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักทั้ง 3 ขนาด (เล็ก กลาง และใหญ่) มีความสามารถในการดูดซับน้ำ ได้ดีไม่แตกต่างกัน การทดลองที่ 5 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของเม็ดวัสดุปลูกพืชธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักและสามารถดูดซับน้ำเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี โดยทดสอบการเสื่อมสภาพจากการรดน้ำ ผลการศึกษาพบว่า เม็ดวัสดุปลูกพืชธรรมชาติใช้เวลา 30 วัน ในการเสื่อมสภาพจากการรดน้ำวันละ 1 ครั้ง และเมื่อทดสอบการย่อยสลายของเม็ดวัสดุปลูกพืชธรรมชาติที่ผสมกับดินปลูกพืช พบว่า เม็ดวัสดุปลูกพืชธรรมชาติสามารถย่อยสลายรวมเป็นเนื้อเดียวกับดินปลูกพืช และเมื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักของดินปลูกพืช (ดินควบคุม) เปรียบเทียบกับดินที่เกิดจากการย่อยสลายของเม็ดวัสดุปลูกพืชธรรมชาติที่ผสมกับ ดินปลูกพืช พบว่า ดินที่เกิดจากการย่อยสลายของเม็ดวัสดุปลูกพืชธรรมชาติที่ผสมกับดินปลูกพืช มีปริมาณธาตุอาหารหลัก (N P K) เพิ่มขึ้น และการทดลองที่ 6 ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชจากการใช้เม็ดวัสดุปลูกพืชธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักและสามารถดูดซับน้ำเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูกพืชลดการใช้น้ำและปุ๋ยเคมี ผลการศึกษาพบว่า พืชตัวอย่างที่ปลูกลงในดินปลูกพืชผสมกับเม็ดวัสดุปลูกพืชธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักและสามารถดูดซับน้ำได้ดี สามารถเจริญเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับการปลูกพืชชนิดเดียวกันลงในดินปลูกพืชปกติ

จากการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในสภาวะที่ขาดแคลนน้ำได้ ตลอดจนช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารหลัก ลดการใส่ปุ๋ย และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ : วัสดุปลูกพืชธรรมชาติ, ธาตุอาหาร, การดูดซับน้ำ