การเปรียบเทียบหาสารฟลาโวนอยด์ในเปลือกพืชตระกูลส้ม เพื่อหาประสิทธิภาพในการเร่งความยาวของเส้นผม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา แสงจันทร์ผ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้คนมี ความใส่ใจในด้านสุขภาพและปัญหาของเส้นผมมากขึ้น ซึ่งปัญหาของเส้นผม อาทิ ผมร่วง ผมหงอก ผมยาวช้า ผมแห้งแตกเสีย เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจของบุคคลนั้นๆได้มากทีเดียว ดังนั้นเส้นผมจึงมีความสำคัญ ต่อการดำรงชีวิตค่อนข้างมาก และเนื่องด้วยปัญหาของเส้นผมดังกล่าวที่คณะผู้วิจัยได้กล่าวไว้ข้างต้น เป็นปัญหาที่พบมากในปัจจุบัน คณะผู้วิจัยจึงเลือกนำ “ปัญหาผมยาวช้า” ซึ่งอาจจะไม่กระทบต่อร่างกายโดยตรง แต่มีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจิตใจ บุคลิกภาพ รวมถึงการเข้าสังคม ทำให้ขาดความมั่นใจ และความเครียดตามมา คณะผู้วิจัยจึงศึกษาเพื่อคิดค้นวิธีแก้ปัญหาจากสิ่งที่ไม่มีมูลค่ารอบๆตัว โดยการนำพืชตระกูลส้มมาสกัดสารฟลาโวนอยด์เพื่อหาประสิทธิภาพในการเร่งความยาวของเส้นผม