การเปรียบเทียบปริมาณสารลูทีนจากดอกดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอร์เรน พันธุ์ทอรีดอร์ พันธุ์ดับเบิล อีเกิล และพันธุ์ออฟติวา โดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลายด้วยเฮกเซน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุศิรินทร์ ไกรยราช, ญามิตตา ชิณธรรม, จุฑากาญจน์ ลอยธง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัณพัฒน์ เตชัสธนโภคิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาวเรืองประกอบด้วยสารลูทีน (Lutein) ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มสารที่มีสีเหลืองจำพวกแคโรทีนอยด์ชนิดสำคัญ มีฤทธิ์ในการช่วยปกป้องดวงตา โดยปัจจุบันปัญหาโรคตาเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ผู้จึงวิจัยมีแนวคิดที่จะเปรียบเทียบปริมาณสารลูทีนจากดอกดาวเรืองสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารลูทีนจากดอกดาวเรืองสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ โดยการสกัดด้วยตัวทำละลายเฮกเซน และใช้วิธีวิเคราะห์ปริมาณสารลูทีนด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี (Spectrophotometry) เพื่อให้ทราบความแตกต่างของปริมาณสารลูทีนในดอกดาวเรืองแต่ละสายพันธุ์