การใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุเชิงประกอบชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โสรยา กนกเวชยันต์, ภิญญาดา เพียรทอง, ณัฐภัทร ดำเอี่ยมดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา สัตยาทร, ไพฑูรย์ กุมภาพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัย เรื่อง การใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุเชิงประกอบชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย มีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบทางชีวภาพจากเซลลูโลสที่สกัดจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ผสมผสานร่วมกับไคโตซาน นำมาปรับฟื้นฟูสภาพน้ำเสียของแหล่งน้ำภายในชุมชน โดยเป้าหมายหลักคือการกำจัดกลุ่มโลหะหนัก (heavy metals) ณ ที่นี้จะใช้วัสดุเชิงประกอบในการกำจัดไอออนทองแดง (Cu2+) ในน้ำ โดยการสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum นำมาขึ้นรูปเป็นวัสดุเชิงประกอบทางชีวภาพ โดยนำมาผสมกับไคโตซานและทำการวิเคราะห์ทดสอบลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิงประกอบทางชีวภาพที่ได้