การศึกษาและพัฒนาขั้นตอนวิธีการทำวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยของกาบไผ่รวก และแป้งจากเมล็ดมะขามที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปมะขามเพื่อทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกจากปิโตรเคมีที่ย่อยสลายได้ยาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนิษฐา เฮงเส็ง, พรพรหม กูลประดิษฐ์ศิลป์, ญาณิศา สุขเฉย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาขยะจากพลาสติกในปัจจุบัน ทั้งปัญหาจากขั้นตอนการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ และปัญหาขยะมูลฝอยจากการที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์เช่น ถ้วย ชาม ถุงพลาสติก ที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวไม่มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ และมีปริมาณมากยิ่งขึ้นจากการที่สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ทำวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงได้ศึกษาถึงการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตจากกาบไผ่ที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย กาบไผ่เป็นส่วนของไผ่ที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งกาบไผ่มีเส้นใยที่แข็งแรงเหมาะแก่การนำมาเป็นตัวเสริมแรงในวัสดุคอมโพสิต และเมล็ดมะขามที่เหลือจากการแปรรูปของมะขามที่เป็นของเหลือจากการเกษตรมาแปรรูปเป็นแป้งเพื่อใช้ในการเป็นตัวเชื่อมผสานของการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพมีการทดสอบแรงดึงโดยใช้เครื่อง Universal Test ทดสอบการทนความร้อนโดยใช้เครื่อง TGA - DSC ตรวจสอบของหมู่ฟังค์ชั่นด้วยเครื่อง FTIR และนำไปฝังดินเพื่อหาอัตราการย่อยสลาย และตรวจสอบการทนน้ำของวัสดุที่ขึ้นรูปได้ ขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดนี้เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุทดแทนมีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานแทนพลาสติกจากปิโตรเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยของกาบไผ่และแป้งจากเมล็ดมะขามสามารถขึ้นรูปได้มีความคงทน สามารถบรรจุอาหารหรือวัสดุอื่นๆ พร้อมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารเคมีในกระบวนการผลิต นอกจากนี้กระบวนการผลิตสามารถทำได้ง่าย โดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ เพื่อให้ได้วัสดุคอมโพสิตที่นำมาใช้ทดแทนพลาสติกที่เป็นต้นเหตุของปัญหา เพื่อแก้ปัญหาขยะและผลกระทบอื่นๆจากการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกต่างๆที่ใช้ในปัจจุบัน