การศึกษาและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ขนส่งในแนวดิ่งจากแบบจำลองผลยางพลวง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตพร กิตติวัฒนโชติ, วศิน เอียงสวาท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทันสมัย เรียบง่าย สะดวกสบาย แม้ว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นจะได้สรรค์สร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โบสถ์ พระราชวัง หอคอย รวมไปถึงตึกอาคารสำนักงานที่สูงเสียดฟ้า แต่ทุกสิ่งอย่างก็ย่อมประกอบไปด้วยความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน อุบัติเหตุด้านอัคคีภัยหรือธรณีพิบัติภัยเป็นภัยร้ายแรงอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ รวมทั้งการรับมือก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นาน ยิ่งหากเกิดขึ้นกับตึกประภาคารสูงหลายชั้นเช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินและชีวิตอันประเมินค่ามิได้ สถานการณ์ที่ชุลมุนเหล่านี้ ไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานต่างๆ ใช้งานไม่ได้ หนทางเดียวที่จะรอดคือต้องหนีออกมาจากบริเวณที่เกิดภัยโดยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง ที่สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์ให้ปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในที่ที่สูงเพียงใดและไม่จำเป็นต้องรอคอยความช่วยเหลือซึ่งใช้ระยะเวลานานแนวคิดที่จะสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและธรณีพิบัติภัยนั้น อาจจะใช้วิธีการหรือรูปแบบที่คล้ายคลึงกับร่มชูชีพก็ได้ เพียงแต่ข้อจำกัดของร่มชูชีพคือผู้ใช้ต้องมีความชำนาญเป็นอย่างดีและขั้นตอนการใช้งานนั้นต้องใช้ในสถานที่ที่สูงมากๆ จากการรวบรวมและสังเกตจากการร่วงหล่นของเมล็ดยางพลวงพบว่าโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดยางพลวง เอื้ออำนวยต่อแรงทางอากาศพลศาสตร์ที่ส่งผลการร่วงของเมล็ดให้เกิดการเคลื่อนที่แบบไม่ใช้พลังงาน โดยเกิดแรงยกจากปีกเนื่องจากการหมุนขณะร่อนลง นอกจากนี้การร่วงในลักษณะเช่นนี้ยังสามารถชะลอการร่วงไม่ให้ตกเร็วเกินไปและลดแรงกระแทกต่อพื้นดินที่เกิดขึ้นไม่มากเกินจนตัวเมล็ดเสียหาย

กลุ่มของพวกเราจึงนำแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนเมล็ดยางพลวง เพื่อนำมาสร้างเป็นอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยการศึกษาในขั้นแรกเป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดเล็กแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆ จนได้แบบจำลองสำหรับการประดิษฐ์อุปกรณ์เคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์ตาม ซึ่งใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏจากหลักการร่วงของเมล็ดยางพลวง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นอันตรายรวมทั้งเป็นการศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า