การศึกษาแรงดันอากาศตามรูปแบบเครื่องยิงฉับโผงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขนส่งวัสดุในรูปแบบของโพรเจกไทล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริยาภัทร ลิ้มภัทรจินดา, ธันยธรณ์ จินดาแดง, ชัยวิทย์ พันธ์โตดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชรพงศ์ พระไว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาแรงดันอากาศตามรูปแบบเครื่องเล่นฉับโผงที่มีผลทำให้กระสุนภายในเคลื่อนที่ โดยศึกษาว่าที่แรงดันเท่าไหร่จะส่งผลให้วัสดุเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด จากสมการ P=F/A ที่ควบคุมแรง(F) ให้เท่ากัน และเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดของท่อ(A) เมื่อสำเร็จแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้ในการขนส่งวัสดุระยะไกลในรูปแบบของโพรเจกไทล์