เครื่องกายภาพผู้ป่วยอัมพาตเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวลัญช์ ง๊ะสมัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในระยะแรกของการฝึกยืน ผู้ป่วยควรได้รับการฝึกยืนบนเตียงยืนที่สามารถปรับองศาเได้เนื่องจากจะได้มีการปรับระดับการทรงตัว รับรู้วิธีการลงน้ำหนักขา 2 ครั้ง ลดความกลัวขณะฝึกยืน เพิ่มความปลอดภัยผู้จัดทำจึงทำสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ฟื้นฟูร่างกายเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นเพื่อให้บุคคลที่ดูแลผู้ป่วยได้ทราบถึงพัฒนาการการฟื้นฟูของผู้ป่วย และในขณะที่ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์กายภาพถ้าร่างกายของผู้ป่วยไม่ไหวมันจะแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์จะหยุดทำงานอัตโนมัติ