การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์การดูดซับโลหะหนักของเถ้าลอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิรดา เสรีนิวัฒิ, พิญญ์พัชร์ พ้นภัยพาล, วงศ์นภา เลิศเสริมสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการดูดซับโลหะหนักของเถ้าลอยที่สภาวะต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับเเละขึ้นรูปเถ้าลอยโดยใช้เเป้งเปียกที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นตัวประสานเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งเเวดล้อมจากตะกอนของเถ้าลอย