การศึกษาวัสดุดูดซับกลิ่นและควันบุหรี่จากกาบมะพร้าว และ กากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยสุตมา บรรดาศักดิ์, สรวีย์ ชีวะธรรมนนท์, กชพร โกษาพันธ์ุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวัสดุดูดซับกลิ่นและควันบุหรี่จากกาบมะพร้าวและกากกาแฟ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการดูดซับกลิ่นและควันบุหรี่ ของกาบมะพร้าวและกากกาแฟ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด คือ

ชุดที่ 1 การทดลองความสามารถในการดูดซับควัน โดยการนำกากมะพร้าวและกากกาเเฟใส่ถุงตาข่ายเย็บปิดให้เรียบร้อย นำขวดนํ้าอัดลมใส่นํ้า เจาะฝาขวดให้เท่าขนาดของก้นบุหรี่ เจาะรูข้างล่างเพื่อเป็นจุดอุดนํ้า จากนั้นจุดบุหรี่ให้ควันอยู่ในขวด ปล่อยนํ้าออกให้เหลือนํ้าตามปริมาณที่กำหนดไว้ เขย่าขวดให้ควันผสมกันนํ้าจนเป็นสีดำ ทำแบบนี้ทั้งหมด 4 ขวด เปลี่ยนปริมาณของกากมะพร้าวใส่ในขวดที่ 1,2 และกากกาเเฟขวดที่ 3,4 ตามกำหนด จากนั้นสังเกตสีนํ้าที่เปลี่ยนไป

ชุดที่ 2 การทดลองความสามารถในการดูดซับควัน โดยการนำกากมะพร้าว กากกาเเฟใส่ถุงตาข่ายเย็บปิดให้เรียบร้อย จุดบุหรี่ 1 มวนทั้ง 2 กล่อง นำกากกาเเฟเเละกากมะพร้าวใส่กล่องอย่างละกล่อง จากนั้นใช้เครื่องวัดคาร์บอนมอนออกไซด์ วัดปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์ทุกๆ 10 นาที รวม 120 นาที ทั้ง 2 กล่อง จากนั้นจดบันทึกปริมาณค่าคาร์บอนมอนออกไซด์