การศึกษาฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระของแบคทีเรียแลคติกในระดับหลอดทดลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรญา เติมรัชตพงศา, มัชฌิมา วสันติวงศ์, ปณาลี อ้นดิสถ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จำรัส แก้วแรมเรือน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุลินทรีย์โพรไบโอติกมีบทบาทและสำคัญอย่างยิ่งในร่างกาย และสามารถคัดแยกได้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอาหารหมัก ซึ่งโพรไบโอติกมีความสามารถช่วยบรรเทาและป้องกันโรคหลายชนิด ลดการอักเสบ ยับยั้งการติดเชื้อจุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรค รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ต้านสารอนุมูลอิสระที่ส่งผลต่อการพัฒนาเป็นโรคร้ายแรงต่อไปได้ โครงงานนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาคุณสมบัติโพรไบโอติกของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกได้จากอาหารหมักจากแหล่งต่าง ๆ และประเมินศักยภาพในด้านการต้านสารอนุมูลอิสระในรูปแบบต่างกัน โดยการทดสอบเลือกใช้สาร DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) และ ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)) และกิจกรรมชีวเคมีบางประการ เช่น ต้องแสดงผลไม่ย่อยสลายเม็ดเลือดแดง (blood hemolysis) และไม่สร้างเอนไซม์ catalase ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรองเลือกชนิดสายพันธุ์ของแบคทีเรียกรดแลคติก และเป็นเกณฑ์สำคัญในการคัดเลือกชนิดของแบคทีเรียมาทดสอบในครั้งนี้ จากผลการทดสอบกิจกรรมต้านสารอนุอิสระได้ดีและมีความโดดเด่นจากแบคทีเรียกรดแลคติกที่ใช้ในการทดสอบในครั้งนี้จะใช้เป็นตัวแทนในการทดสอบต่อไป เพื่อใช้เป็นโพรไบโอติกที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่เสียสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายเพื่อช่วยลดและบรรเทา หรือป้องกันโรคอันตรายถึงแก่ชีวิตได้