การศึกษาคุณสมบัติของแคโรทีนอยด์จากยีสต์และการใช้เป็นสารเติมแต่งในสบู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนากานต์ จันทร, วรรธมน ยวงใย, ครองขวัญ เฉลิมสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชมนาถ เกิดคง, รัตติยา ผดุงผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์