การศึกษาวัสดุปลูกกล้วยไม้จากเปลือกไม้ชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกมล โรจน์บุญถึง, สุชัญญา สถาปนพิทักษ์กิจ, พิมพ์นภา ภมรสุพรวิชิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศตา ด้วงต้อย, รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวัสดุปลูกกล้วยไม้จากเปลือกไม้ชนิดต่างๆ โดยจะเลียนแบบธรรมชาติและศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของเปลือกไม้ชนิดต่างๆ และปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโดของกล้วยไม้ เช่น ความแข็งแรงของเปลือกไม้ พื้นผิวที่เหมาะสมต่อการยึดเกาะต้นกล้วยไม้ รวมถึงธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ อายุการใช้งานของวัสดุที่ใช้ปลูกและรูปแบบของวัสดุปลูก เพื่อนำเปลือกไม้มาพัฒนาเป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารของวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ จะวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF (เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเสเซนต์) และติดตามการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ จากการเจริญของราก การยึดเกาะของราก จำนวนใบ ขนาดใบความยาวลำต้น ขนาดลำต้น และการแตกกอของกล้วยไม้