อุปกรณ์แยกประเภทธนบัตรสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุวัฒน์ ศิริวิรัตน์, ตรีปัณพัฒน์ วรภาสโสภณ, ปฏิพัทธ์ มาลสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พลากร ศิลาโคตร, ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากข้อมูลการสำรวจพบว่าอาชีพของผู้พิการทางสายตาพบว่า อาชีพที่นิยมมากที่สุด คือ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยปัญหาของการประกอบอาชีพนี้คือ การถูกคนโกงเอาเปรียบ เช่น หลอกหยิบลอตเตอรี่หลายใบ แล้วจ่ายไม่ตรงตามราคา ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากขาย โดยแนวทางในการแก้ไขเบี้องต้นคือการให้โอนจ่ายเงิน ถ้ามีการโอนเงินจะมี SMS เข้ามา หรือการวัดขนาดของธนบัตร แต่ก็ยังมีโอกาสในการถูกโกงได้เช่นกัน

ผู้พิการถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคง เช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคน เราจึงควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้เต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู่ ดังนั้นจากปัญหาการไม่สามารถแยกประเภทของธนบัตรได้ด้วยตัวเอง หรือแยกได้ไม่แม่นยำ เนื่องจากความแตกต่างของธนบัตรที่แยกด้วยการสัมผัสเพียงอย่างเดียวอาจทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนบัตรที่มีขนาดหรือพื้นผิวที่ใกล้เคียงกัน และภาษาเบลล์ที่ไม่สามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจน คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดลดความเลื่อมล้ำ และเพิ่มทางเลือกในการตรวจสอบชนิดของธนบัตรสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยอาศัยความแตกต่างของสีธนบัตรและการสะท้อนของสีธนบัตรที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้พิการมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น