อุปกรณ์เเจ้งเตือนการตัดต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิพัฒน์ กรเจริญพิสุทธิ์, วุฒิชัย เจริญรัตน์, วิศิษฐ์ ทองสมุทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุธ ปาสกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุหลายประการด้วยกันแม้ว่าจะมีการปลูกทดแทนแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนที่ป่าที่ถูกทำลายไปได้ ส่งผลให้โลกของเรามีฤดูกาลที่เปลี่ยนไปและเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญคือการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ดูแลไม่ทั่วถึงทำให้ผู้ที่ทำการลักลอบตัดไม้นั้นยังลอยนวลอยู่ในสังคมและกระทำอยู่เช่นนี้ซึ่งกว่าจะจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ได้นั้นป่าไม้ก็ลดลงไปมากแล้ว

ดังนั้นผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้แจ้งเตือนการตัดต้นไม้ทำลายป่าในพื้นที่ที่ห่างไกลไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นมา เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถจับกุมผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าได้ทันท่วงทีและจะส่งผลให้ป่าไม้อยู่กับเราได้นานที่สุดและมากที่สุด