เครื่องแปลภาษามือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรหมมินทร์ เกตวัฒนานิธิพร, กิตติพศ บุญขันตินาถ, ไชยวัฒน์ จัดเจนนาวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรมรงค์ศักดิ์ ราชเดิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา แต่บางครั้งการสื่อสารกับบุคคลที่มีความจำกัดในการใช้งานสัญญาณเสียงอาจเป็นความท้าทาย อย่างเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่ใช้ภาษามือในการสื่อสาร การที่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงการสื่อสารแบบเสียงได้อย่างเท่าเทียมกับผู้คนทั่วไปมีความสำคัญอย่างยิ่ง โครงงาน "Sign Language Camera" นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโซลูชันที่ช่วยให้ผู้ใช้ภาษามือสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลเสียงได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสำคัญของโครงงานนี้อยู่ในการสร้างเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้ภาษามือสามารถแปลงสัญญาณภาษามือเป็นข้อความหรือเสียงได้ โดยอาศัยการระบุและตรวจจับการใช้งานของลายมือและสัญลักษณ์ภาษามือ โครงงานนี้จะนำเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องมือแบบประสาทเทียม (Neural Networks) มาใช้ในการพัฒนาระบบตรวจจับและแปลงภาษามือ โดยผ่านโครงงาน "Sign Language Camera" นี้ เราจะมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ภาษามือ และช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลและสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การศึกษา การท่องเที่ยว หรือการทำงาน ในบทนำของโครงงานนี้ เราจะพูดถึงความต้องการของโครงงาน วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา "Sign Language Camera" และความสำคัญของการสร้างเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้ภาษามือสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะมีผลให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและสังคมที่เท่าเทียมกับผู้คนทั่วไปในสังคมวิถีชีวิตที่ทันสมัยและคงรอดอยู่ในยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้