การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยใส่คอเห็ดเพื่อลดภาระในการเพาะเห็ดของเกษตรกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณยธร ทองโอเอี่ยม, อนัญญา ลุ่นเซียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์, พิชญา ทิพย์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดถือเป็นหนึ่งในผลผลิตที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยการมี หลากหลายสายพันธุ์รวมถึงใช้พื้นที่เพาะปลูกน้อย และต้องการการดูแลรักษาน้อยกว่าการเพาะปลูกพืชทั่วไป ซึ่งทางคณะผู้จัดทำพบว่าในขั้นตอนการใส่คอเห็ดและดึงปากถุงให้ตึง เป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากและส่งผลให้ เกษตรกรเกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณมือและข้อนิ้ว ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยลดภาระให้เกษตรกรในขั้นตอนนี้และทำให้การเพาะเลี้ยงเห็ดมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น