การออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นเสริมพื้นรองเท้ากันลื่นจากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวิทย์ ชูแก้ว, รติวรรธน์ จันทโท, นราวิชญ์ เกปัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้ยางพารามีการปลูกทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราได้มากอีกทั้ง ราคายางพาราค่อนข้างราคาตกต่าทางคณะผู้จัดทาจึงคิดหาวัสดุที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก คณะผู้จัดทา เคยเจอปัญหาเวลาใช้รองเท้าไปสักระยะพื้นรองเท้ามันจะเริ่มบางทาให้ต้องทาให้เราซื้อรองเท้าคู่ใหม่เป็การฟุ่ม เฟือยทางกลุ่มจึงเล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้จึงคิดว่าหากสามารถนาแผ่นเสริมใต้รองเท้ามาใช้เสริมรองเท้าเหล่านั้น ได้จะทาให้สามารถลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าของยางพาราได้อีกด้วย