การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฎิปักษ์ควบคุมโรคเน่าคอดินในถั่วเหลืองฝักสด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตพงษ์ อินทรพงษ์, ปริภัทร สายจันทร์, สิรวิชญ์ อินทร์กลิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาหลักในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด ส่วนใหญ่มาจากการเข้าทำลายของเชื้อรา Pythium spp. เป็นเชื้อโรคในดินที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรคเน่าคอดินของต้นกล้าซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงในแปลงปลูกพืช หรือกระบะเพาะกล้าเชื้อนี้เมื่อเข้าทำลายพืชแล้วสามารถทำให้พืชแสดงอาการได้หลายแบบ สามารถป้องกันได้โดยใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา ซึ่งมีรายงานว่าสามารถควบคุมเชื้อ Pythium spp. ได้ดี แต่การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาและมีผล

กระทบต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดปัญหาทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีดังกล่าว การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีเน้นการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ แต่การใช้จุลินทรีย์นั้นอาจมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอ ความมีชีวิตของจุลินทรีย์ วิธีการเตรียม การใช้ที่เหมาะสม ความยุ่งยาก และราคาค่อนข้างสูง การพัฒนาชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต กระตุ้นภูมิต้านทาน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเน่าคอดินของถั่วเหลืองฝักสด เพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้อง