การพัฒนาชุดอุปกรณ์พกพาสำหรับตรวจสอบความปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำ โดยใช้กล้อง CCD ควบคู่กับเซนเซอร์แสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กลย์ธัช ดุษฎีกุลชัย, ปณัฐ สุวรรณสิงห์, กิตติธัช กันตอนันตพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรวัตร ใจสุทธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานวิจัยนี้ คณะผู้จัดทำต้องการพัฒนาชุดอุปกรณ์พกพาสำหรับตรวจสอบความปนเปื้อนไมโครพลาสติก อาศัยหลักการการหักเห การส่องผ่านและการสะท้อนของแสงเมื่อแสงตกกระทบพลาสติก โดยจะทำการทดสอบในภาชนะใสที่ทำให้ด้านข้างดำเพื่อกันแสงจากภายนอก และจะมีการปล่อยแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปยังไมโครพลาสติกทำให้เกิดการหักเหและส่องผ่านไปยังกล้อง CCD ที่เซตไว้ด้านบน และแสงบางส่วนจะเกิดการสะท้อนไปยังเซนเซอร์แสงที่เซตไว้ด้านล่าง จะได้ข้อมูลที่เป็นกราฟจากตัวเซนเซอร์แสง และข้อมูลที่เป็นภาพจากตัวกล้อง CCD เพื่อนำมาวิเคราห์ด้วยกันสำหรับตรวจจับพลาสติกในน้ำ