กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับให้ความเย็นและความร้อนแก่อาหารแบบอัตโนมัติด้วยระบบ Thermoelectric Cooler โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลลภัตม์ ณ ป้อมเพ็ชร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชรพงศ์ พระไว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การรับประทานอาหารด้วยการกล่องพกพาส่วนตัวในปัจจุบันนั้น ได้รับความนิยมอย่างแพร่พลาย พร้อมด้วยการมีเทคโนโลยีที่สามารถบรรจุภัณฑ์อาหารเรียกว่า กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร ซึ่งมีฟังก์ชันของกล่องแบบปกติและแบบให้อุณหภูมิร้อน เพื่อทำให้อาหารนั้นมีอุณหภูมิอุ่นส่งผลต่อความรับประทานมากยิ่งขึ้น ผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะประดิษฐ์กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถทำให้อุณหภูมิลดลงเพื่อใช้ถนอมอาหาร และเมื่อต้องการที่จะรับประทาน ก็สามารถทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้อาหารอุ่นพร้อมรับประทาน โดยการประยุกต์การใช้เครื่อง Thermoelectric Cooler (TEC) หรือ Peltier Cooler ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้หลักการของอุณหภูมิเทอโมอิเล็กทริก (Thermoelectric Effect) เปลี่ยนผ่านกระแสไฟฟ้าเป็นอุณหภูมิ โดยโครงงานนี้ต้องการที่จะใช้กระแสไฟฟ้าผ่านการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพื่อทำให้สิ่งประดิษฐ์นี้ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถถนอมอาหาร ทำให้อาหารให้น่ารับประทานอยู่เสมอ และมีความกะทัดรัด ง่ายต่อการบริโภคมากยิ่งขึ้น