กระถางชีวภาพที่ผลิตจากกากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาพัชร์ นีละพันธ์, จิราพัชร พรเจริญวิโรจน์, อรทัย เตียวพานิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชรพงศ์ พระไว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาที่ส่งผลต่อการปลูกพืชของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เกิดจากการเพาะชำต้นกล้า คือรากของต้นกล้าที่ปลูกในถุงเพาะชำเกิดการเสียหายเมื่อเกษตรกรต้องการนำกล้าที่เพาะในถุงเพาะชำลงดิน อีกทั้งถุงเพาะชำยังกลายเป็นขยะทางการเกษตรที่ส่งผลในระยะยาวในเรื่องการย่อยสลาย เป็นการเพิ่มปัญหาภาวะโลกร้อน ผู้จัดทำจึงต้องการพัฒนากระถางเพื่อใช้ทดแทนถุงเพาะชำและกระถางพลาสติก โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติจากอย่างกากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงยิ่งขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่ากากมะพร้าวมีแร่ธาตุที่ดีต่อพืชอยู่และย่อยสลายได้ในธรรมชาติ จึงจัดทำกระถางย่อยสลายได้จากกากมะพร้าว โดยมียางพาราเป็นตัวเชื่อมประสาน ทำในอัตราส่วนยางพารากับกากมะพร้าวที่ 7:5 8:5 9:5 10:5 11:5 และ 12:5 มาทดสอบความแข็งแรงดูด การซับน้ำ การย่อยสลาย และการชอนไชของราก