เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติและควบคุมผ่านมือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยุตพล วงศ์สายเชื้อ, ธนกฤต สารไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เน้นการพัฒนาและการสร้างเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติที่สามารถควบคุมผ่านมือถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงและจัดการกับฟาร์มไก่ โดยเน้นความสะดวกสบายและประหยัดทรัพยากรทั้งเวลาและงบประมาณในการเลี้ยงไก่อย่างเป็นระบบและอัตโนมัติมากขึ้น