เครื่องแลกเหรียญและทอนเงินอัตโนมัติสำหรับการขายน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วลัยพร กุลเกลี้ยง, กวินท์สิริ วรวิรุฬห์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องแลกเหรียญและทอนเงินอัตโนมัติสำหรับการขายน้ำ เป็นเครื่องที่สามารถใช้เหรียญได้ตั้งแต่ 25สตางค์ ไปจนถึงเหรียญ 10บาท(25สตางค์,50สตางค์,1บาท,2บาท,5บาท,10บาท) ใช้ทอนเงินสำหรับการซื้อ-ขายน้ำที่มีราคาขวดละ5บาท โดยแสดงผลการคำนวณเงินผ่านทางหน้าจอLCD