ตะเเกรงกรองไขมันจากถ่านกัมมันต์เเละธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตวิชญ์ บุญเเก้ว, ศักร์สฤษฏ์ พงษ์สิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม, อาทร ทิพย์รักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนไขมันที่มาจากครัวเรือนที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยผู้จัดทำได้พัฒนาตะแกรงกรองที่ประกอบไปด้วยตะแกรงกรองเศษอาหารเเละเเผ่นดูดซับไขมันจากต้นธูปฤาษีเเละถ่านกัมมันต์จากชานอ่อนซึ่งกระบวนการผลิตเเผ่นดูดซับไขมันนั้นเกิดจากกระบวนการขึ้นรูปแผ่นกรองโดยการอบเเละขึ้นรูปเป็นเเผ่นกรองขนาด 10*10*1cmที่มีเซลลูโลสจากธูปฤาษีเป็นตัวประสาน เพื่อใช้ในการทดลอง เเละการศึกษาอัตราส่วนของธูปฤาษี:ถ่านกัมมันต์:ตัวประสานโดยจะหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันเเละกรองไขมันมากที่สุด เเละการบันทึกผลการทดลองจะบันทึก ค่าpH อัตราการไหลของน้ำ ปริมาณน้ำมันที่หลงเหลืออยู่หลังจาการกรอง เเละสภาพความคงทนของเเผ่นกรองเเละอายุการใช้งานของเเผ่นกรองไขมัน

โดยจะมีขั้นตอนการทดลองคือขั้นตอนที่1การศึกษาปริมาณเซลลูโลสเเละสกัดเซลลูโลสจาธูปฤาษี ขี้นตอนที่2การอบขึ้นรูปเเผ่นกรองน้ำมันจากธูปฤาษีเเละถ่ามกัมมันต์เเละศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของธูปฤาษีต่อถ่านกัมมันต์ต่อตัวประสาน ขั้นตอนที่3วัดผลในข้อต่างๆที่ต้องการจะศึกษา ขั้นตอนที่4สร้างชิ้นงานที่ใช้งานได้จริงในสถานที่จริง ขั้นตอนที่5 บันทึกผลการทดลอง

โดยผู้จัดหวังว่าโครงงานนี้จะสามารถช่วยลดการเกิดน้ำเสียที่เกิดจากไขมันจากครัวเรือนได้