ต้นแบบผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. Mutans จากไซลิทอลผสมกับสารสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพรรณ ใจศักดิ์, กัญญารัตน์ ด้วงเดช, พิชญา โพธิ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อแบคทีเรีย S.mutans เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคฟันผุ วิธีที่นิยมนำมาใช้ในการลดจำนวนของแบคทีเรีย คือการใช้สารต้านจุลินทรีย์ประกอบกับการแปรงฟันอย่างถูกวิธี แต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสารเคมีซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน การใช้สมุนไพรหรือวัสดุจากธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ทางกลุ่มผู้พัฒนาจึงมีความสนใจที่จะทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. mutans จากไซลิทอลและสารสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาว ซึ่งจะนำมาผสมไซลิทอลต่อไคโตซานในอัตราส่วน 50:50 60:40 70:30 80:20 และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมชองไซลิทอลเพียงอย่างเดียวและ สารสกัดไคโตซานเพียงอย่างเดียว นำมาทดสอบค่า pH ค่าความหนืด ดูการตกตะกอนและอายุการใช้งาน แล้วนำไปทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.mutans จากนั้นนำไปทดสอบปริมาณฟลูออไรด์และแคลเซียมก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประโยชน์ที่ทางกลุ่มผู้พัฒนาคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้คือผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.mutans ช่วยลดขยะธรรมชาติและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์