ตรวจสอบผลของสารคูมารินที่มีต่อองค์ประกอบของโปรตีนในพลาสมาของแพะลูกผสม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรประภา จำปาไทย, ปาณิสรา สมุทรผ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตา สุขเจริญ, อรรถพล เทียนทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารคูมารินคือสารที่สามารถพบได้มากในพืช และมีองค์ประกอบทางธรรมชาติ โดยมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ หากพิจารณาจากพืชชนิดต่าง ๆที่อุดมไปด้วยสารคูมารินซึ่งใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพแล้วนั้น เป็นที่ทราบว่ามีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ต่าง ๆที่มีหน้าที่ย่อยสลายโดยใช้กระบวนการแบบไม่ใช้ออกซิเจน นอกจากนี้อนุพันธ์ของ คูมาริน เช่น Warfarin ยังสามารถยับยั้งการทำงานของวิตามินเค ซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของกระบวนการในการยับยั้งนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ในการศึกษาครั้งนี้ผู้จัดทำได้ศึกษาผลกระทบของสารคูมารินที่มีต่อองค์ประกอบของพลาสมาโปรตีนในแพะลูกผสมซึ่งใช้วิธีศึกษาภายนอกร่างกาย โดยการเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือด Jugular ของแพะลูกผสม 3 ตัว และนำไปทดสอบกับสารคูมารินในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันคือร้อยละ 0.05, 0.10 และ 0.15, ตามลำดับ แล้ววิเคราะห์โปรตีนทั้งหมดในพลาสมาและองค์ประกอบของพลาสมา ด้วยวิธี Biorad และ วิธี SDS-PAGE พบว่า โปรตีนทั้งหมดในพลาสมาที่มีการทดสอบกับสารคูมารินซึ่งมีความเข้มข้นร้อยละ 0.10 มีปริมาณสูงที่สุด เมื่อเทียบกับคูมารินที่มีความเข้มข้นร้อยละ 0, 0.05 และ 0.15 ความเข้มข้นของ Prothrombin และ Globulin ในพลาสมาลดลงอย่างมีนัยสำคัญในสารละลายที่มีความเข้มข้นของสารคูมารินที่ร้อยละ 0.15, 0.10 และ 0.05 ตามลำดับ จึงสรุปได้ว่า สารคูมารินมีผลต่อองค์ประกอบโปรตีนในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Prothrombin ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง