ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากขมิ้นชันเพื่อยับยั้งเชื้อราที่สร้างอะฟลาท็อกซิลในถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจาภา แจ้งแสงทอง, อนัญญา คัตพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการเกษตรของไทยนั้นมีความสําคัญอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพพื้นฐานของชีวิต ถั่วลิสงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยโปรตีน ไขมันดีและเส้นใยอาหาร ทั้งนี้ยังช่วยบำรุงสุขภาพร่างกาย สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกร เพราะสามารถเพาะปลูกได้ง่ายในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และยังสามารถเพาะปลูกได้ดีในตลอดทั้งปี แต่เนื่องด้วย ข้อจํากัดในสภาพแวดล้อมของทุก ๆ กระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการเก็บเกี่ยว กระบวนการขนส่ง และ กระบวนการเก็บรักษาของถั่วลิสง หากเกิดความชื้นจะทําให้เกิดเชื้อราและทําให้เกิดการสูญเสียของอาหารในปริมาณมาก สาเหตุหลักคืออะฟลาท็อกซิล ซึ่งเป็นสารพิษที่ผลิตจาก Asperjillus flavis และ Asperjillus paraciticus ซึ่งเชื้อราสองชนิดนี้สร้างสารพิษในสภาวะที่อาหารมีความชื้นสูง

ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการต่าง ๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น การเก็บเกี่ยวผลผลิต ภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การฉายรังสีแกมม่า การใช้สารเคมี ใช้กรดอินทรีย์บางชนิด และการใช้สารสกัดจากพืชตระกูลส้ม แต่วิธีการเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และมีกระบวนการการทํางานที่อาจทําให้เกิดอันตรายหากไม่มีความเชี่ยวชาญที่มากพอ จึงทําให้ไม่เป็นที่แพร่หลายในหมู่เกษตรกร

ทั้งนี้คณะผู้จัดทําจึงเกิดแนวคิดการยับยั้งเชื้อราอะฟลาท็อกซิล โดยสร้างผลิตภัณฑ์จากสารสกัดขมิ้นชัน เนื่องจากขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดี ทางคณะผู้จัดทําจึงได้จัดทําผลิตภัณฑ์สารสกัดจากขมิ้นชันเพื่อยับยั้งเชื้อราที่สร้างอะฟลาท็อกซิลในถั่วลิสง เพื่อช่วยลดปัญหาการสูญเสียผลผลิตถั่วลิสงของเกษตรกร