ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากโสนสมานเเผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชิตา เหล็กเพ็ชร์, ทวีพร โพธิ์สามต้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ฤทธิ์ ศรีธนะ, เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีต้นโสนเป็นจำนวนมากและยังมีดอกโสนเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด โดยทั่วไปแล้วจะนิยมนำดอกโสนมารับประทานไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากนัก เนื่องจากสาเหตุนี้จึงทำให้ทางคณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับโสน หลังจากการค้นคว้าหาข้อมูลฤทธิ์ของต้นโสนพบว่าโสนมีสรรพคุณทางยาช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งและยังมีสารจำพวก Flavonoid ที่มีฤทธิ์ในการรักษาบาดแผลได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คณะผู้จัดทำสนใจที่จะนำโสนมาศึกษาประสิทธิภาพในการสมานแผลโดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาฤทธิ์จากใบและดอกของโสนว่ามีความสามารถในการช่วยสมานบาดแผลหรือไม่ และศึกษาสารสำคัญจากสารสกัดโสนที่มีฤทธิ์ในการสมานแผลเพื่อต่อยอดนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสมานบาดแผล โดยมีหลักการคือ การเลี้ยงเซลล์ Balb C ซึ่งเป็นเซลล์ผิวหนังรูปร่างไฟโบรบาสท์ของหนู จากนั้นใส่สารสกัดจากส่วนของใบและดอกของต้นโสนที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน เพื่อวัดเปอร์เซ็นต์การเพิ่มจำนวนของเซลล์ไฟโบรบาสท์ โดยผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าส่วนใบของต้นโสนที่ความเข้มข้น ๑:๑๐๐ ให้เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของเซลล์ดีที่สุด คือ ๑๕๐.๔๓±๘.๙๖ ที่ความเข้มข้น ๑:๕๐๐ ให้เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของเซลล์ดีที่สุด คือ ๑๖๐.๒๖±๒๐.๕๖ และที่ความเข้มข้น ๑:๑๐๐๐ ให้เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของเซลล์ดีที่สุด คือ ๑๖๐.๕๔±๑๗.๐๑