ผลิตภัณฑ์ดูดซับสีตกของผ้าจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ไตรนทีพิทักษ์, ชลากร ไวยฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ดูดซับสีตกของผ้าจากผักตบชวา จากการที่คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาน้ําระบายได้ยากจากจํานวนวัชพืชที่มีจํานวนมากและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในแหล่งน้ำและปัญหาในการซักผ้ารวมกันที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสีในเครื่องซักผ้า คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัชพืชในแหล่งน้ำที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาเหล่านี้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงพัฒนาตัวดูดซับที่สามารถเตรียมได้จากธรรมชาติซึ่งเลือกใช้ผักตบชวา โดยทำการการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของสีย้อมเมทีลินบลูโดยใช้วัสดุดูดซับที่เตรียมจากผักตบชวาและทำการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้3D printer จากนั้นนำเส้นใยผักตบชวาที่ได้นำมาบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้