การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพจากใบฉำฉาและใบไมยราบในการเร่งการเจริญเติบโต และการผลิตน้ำมันของสาหร่าย Chlorella sp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรามล กงบิน, ณชพล คำเมืองเหนือ, พรรษชล ใจสุขเสริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัตร อ้ายแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพจากใบฉำฉาและใบไมยราบในการเร่งการเจริญเติบโต และการผลิตน้ำมันของสาหร่าย Chlorella sp. มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่าย Chlorella sp. ที่ใช้นำน้ำหมักชีวภาพจากใบฉำฉาและใบไมยราบ โดยการทำการทำน้ำหมักจากใบฉำฉาและใบไมยราบสดเป็นเวลา 30 วัน สังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ำหมักทุก ๆ 5 วันเพื่อติดตามผล เมื่อครบกำหนดจะนำเอาน้ำหมักที่ได้ทั้ง 2 ชนิดมาวัดค่าไนโตรเจนโดย วิธีการไทเทรตหาค่าสมดุล จำนวน 3 ซ้ำ จากนั้นหาค่าเฉลี่ยไนโตรเจนที่ได้ ต่อมาให้นำสาหร่ายไปเพาะเลี้ยงในน้ำหมักทั้ง 2 ชนิด เป็นเวลา 14 วัน แล้วไทเทรตหาค่าสมดุล จำนวน 3 ซ้ำอีกครั้ง จากนั้นจะทำการนับจำนวนเซลล์สาหร่าย โดยวิธีการ Cell Counting Center เพื่อหาจำนวนเซลล์สาหร่ายที่ถูกเพาะเลี้ยงในน้ำหมัก 2 ชนิด แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งโครงงานนี้สามารถนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลต่อไปในภายภาคหน้า