การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มคุณภาพของน้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผาด้วยซิลิก้าจากแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชโลบล ไชยเจริญ, อริสา มิมาละ, อนัญญา แพงพงา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยใจ ทิพย์เนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์คุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ได้ใช้เป็นเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน จากการสำรวจแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย พบว่านับตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 เป็นต้นมา ในพื้นที่ของประเทศไทยได้ปรากฎแหล่งเตาเผาตั้งกระจัดกระจายอยู่มากมาย รวมทั้งได้มีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาเป็นจำนวนมาก แต่ละท้องถิ่นบางแห่งอาจมีแหล่งดินที่อุดมสมบูรณ์เอื้ออำนวยต่อการผลิตเครื่องปั้นดินเผา การทำเครื่องปั้นดินเผาคือการนำดินเหนียวมาขึ้นรูปและนำไปเผาด้วยความร้อนสูง โดยการทาน้ำยาเคลือบไปที่เนื้อดินของดินเหนียว น้ำยาเคลือบคือน้ำยาที่เอาไว้เคลือบพื้นผิว นอกจากนี้จึงนำไปอบด้วยความร้อนสูง การที่นำเครื่องปั้นดินเผาเข้าเคลือบก็เพื่อต้องการให้เครื่องปั้นดินเผาทนทาน แข็งแรง ง่ายต่อการทำความสะอาดและเพิ่มความทนทานต่อการถูกแรงกระแทกได้ ซึ่งเมื่อมองดูแล้วก็จะมองดูสวยงามและน่านำไปใช้

แกลบ ถือเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการสีข้าวเปลือกซึ่งทำให้เกิดเศษของเปลือกข้าวออกมา มีลักษณะสีเหลืองทอง สีเหลืองอ่อน สีน้ำตาลแดงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายๆและมีเยอะมากตามชุมชนของผู้จัดทำ ซึ่งไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะนำแกลบไปเป็นอาหารไก่ และในการสีข้าวแต่ละครั้งจะได้แกลบเยอะเกินไปที่จะเอาไปเป็นอาหารไก่จึงนำไปกองไว้กับพื้นเฉยๆ คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาและได้คิดค้นวิธีที่จะมาช่วยเพิ่มประโยชน์ให้กับแกลบ โดยในแกลบมีซิลิกาอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งซิลิก้ามีคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืดและความเงา โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการสกัดซิลิกาจากแกลบผ่านกระบวนการรีฟรักซ์ด้วย กรดไฮโดรคลอริก เข้มข้น 0.5 โมลต่อลิตร เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำมาล้างน้ำจนหมดความเป็นกรดและนำไปอบความร้อนที่อุณหภูมิ 600,800 และ 950 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และนำซิลิก้าไปผสมในน้ำเคลือบที่ใช้นำไปเคลือบเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่แกลบ แก้ปัญหาเกษตรกรยากจน เสริมรายได้แก่ให้เกษตรกร และเมื่อนำไปผสมกับน้ำเคลือบ จะสามารถทำให้เครื่องปั้นดินเผามีคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้เครื่องปั้นดินเผา และเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีมาตั้งแต่โบราณให้เจริญยิ่งขึ้นไปอีก