วีเฟรนด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร ศักดิ์ภิรมย์, ชนะชัย ชำนาญหมอ, กุลธิดา จองส่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาวัฒน์ นาดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปายวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาเรื่องการมองเห็น เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้พิการทางสายตา และการเดินทางก็จำเป็นสำหรับบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้พิการทางสายตา ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรเฉลี่ย 66.2 ล้านคน มีจำนวนผู้พิการทางสายตาเฉลี่ย 189,847 คน ที่ต้องประสบพบเจอปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการเดินตามทางเท้า ปัญหาในการเดินภายในอาคารและสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวางต่าง ๆ

ในยุคของกระแสโลกาภิวัฒน์ และการสื่อสารไร้พรมแดนที่กำลังเจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ในส่วนของการใช้ชีวิตของผู้พิการทางด้านสายตา ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก บ่งชี้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงการคิดค้นและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตา

ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงศึกษาและคิดค้นเทคโนโลยี V.I FRIEND ที่จะอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของผู้พิการทางสายตาให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ไมโคคอนโทนเลอร์ เพื่อระบุสิ่งกีดขวาง ติดตั้งระบบ GPS เพื่อระบุตำแหน่งเพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน และระบุทิศทางในการเดินทาง