ศึกษาการเพิ่มไนโตรเจนของจุลินทรีย์ในดิน เพื่อการปลูกข้าวโพดหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญา ปันคำมา, บรรยง แซ่โหย่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจนประภา เรือนคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปายวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดินโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนในการผลิต โดยวัสดุที่ใช้จะต้องหาได้ง่ายภายในท้องถิ่น ได้แก่ 1.ขุยมะพร้าว เนื่องจากมีน้ำหนักเบา อุ้มน้ำได้ดี และช่วยในการดูดซับน้ำ ทำให้ดินเก็บความชื้นไว้ได้นาน ไม่แห้งง่าย 2.น้ำซาวข้าว จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ช่วยบำรุงให้พืชแข็งแรง 3.ผักบุ้ง มีไนโตรเจนสูง ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ใช้ปรับปรุงดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ 4.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช ทำให้พืชแข็งแรง เจริญเติบโตได้เร็ว 5.ถั่วเหลือง มีไนโตรเจนสูง เร่งการเจริญเติบโตของพืช 6.มูลสัตว์ ทำให้ดินมีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชเพิ่มขึ้น เนื้อดินละเอียดขึ้น ทำให้รากต้นพืชแผ่กระจายในดินได้ดี ต้นพืชแข็งแรง

ซึ่งวัสดุที่ใช้สามารถเพิ่มปริมาณของไนโตรเจนสูงเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบันและไม่ส่งผลเสียกับดิน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้งปริมาณอินทรียวัตถุ แร่ธาตุในดิน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ช่วยปรับสภาพ pH ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช และลดปริมาณการใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี