หุ่นยนต์แจกยาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรกร นวลศรีทอง, ฉันท์ชนก ทองรัดแก้ว, วรรณวาณี คีรีวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ ตราไชย, อัศวิน จุลมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถานการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการทำงานหนัก รับผิดชอบภาระงานมากจนเกินไป จนทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ และยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้เสนอแนวคิดในการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ สร้างความสะดวกและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน รวมไปถึงยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้จัดทำได้เสนอแนวคิดการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการแจกจ่ายยา เรียกว่า หุ่นยนต์แจกยาอัตโนมัติ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการช่วยแจกจ่ายยาไปตามเตียงต่างๆ ในห้องผู้ป่วยรวม ลดภาระของบุคลากรในการเดินจ่ายยาภายในโรงพยายบาล อีกทั้งยังช่วยลดการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยและพยาบาลโดยตรง ทำให้ลดโอกาสในการติดเชื้อโรคจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี โดยระบบนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม จึงทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและความแม่นยำ รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล

ด้วยการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์แจกยาอัตโนมัติมาใช้นี้เอง คณะผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หุ่นยนต์แจกยาอัตโนมัติจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงช่วยลดการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ยากขึ้น และหุ่นยนต์แจกยาอัตโนมัติจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และทำให้สถานการณ์กลับมาดีดังเดิม