เครื่องบำบัดน้ำเสียจากยางพาราด้วยกระบวนการอิเล็กโตรไลซีส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุวิมล อินทร์แก้ว, ภัทรวดี เกลี้ยงสง, ธนาธิป ชาวนาดอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระศักดิ์ ไพศาลธรรม, ปิยลักษณ์ หะริตวัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องเครื่องบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยกระบวนการอิเล็กโตรไลซีส

(Electrolysis) มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียจากยางพาราด้วยกระบวนการอิเล็กโตรไล

ซีส (Electrolysis) 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการอิเล็กโตรไลซีส

(Electrolysis) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบำบัดน้ำเสียจากยางพาราด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียโดย

กระบวนการอิเล็กโตรไลซีส (Electrolysis) โดยมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ ศึกษากระบวนการบำบัดน้ำ

เสียด้วยกระบวนการอิเล็กโตรไลซีส หลังจากนั้นประดิษฐ์เครื่องบำบัดน้ำเสีย โดยขั้นแรกสร้างเครื่องอิเล็กโตร

ไลซีส โดยนำแผ่นอลูมิเนียมขนาด 5x15 เซนติเมตร จำนวน 4 คู่ แต่ละคู่ห่างกัน 2 เซนติเมตร ต่อกับแหล่ง

ไฟฟ้ากระแสตรงความต่างศักย์24 โวลต์ใส่ลงไปในถังที่บรรจุน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปยางพาราลงใน

อ่างขนาด 20x20x20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานเข้าสู่ขั้วอิเล็กโตรดเป็นเวลา 2 ชั่วโมงและ

สังเกตการเปลี่ยนแปลงพบว่าน้ำหลังจากการบำบัดด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยอิเล็กโตรไลซีสมีฟองแก๊ส มี

ตะกอนตกสู่ก้นถัง มีลักษณะเหมือนเนื้อครีมและคราบไขมันลอยอยู่ด้านบน โดยน้ำเสียจากยางพารามีลักษณะ

ใสขึ้นและแยกออกเป็นชั้นๆโดยกลิ่นของน้ำยางพาราลดลง ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนอ่างใส่น้ำเสียจากการ

แปรรูปยางพาราเป็นขนาด 30x30x30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งจากการทดลอง จะได้ผลเช่นเดียวกับผลการ

ทดลองในครั้งแรก แต่ปริมาณตะกอนจะน้อยกว่าการทดลองในครั้งแรก และคงยังได้กลิ่นของยางพาราอยู่

ดังนั้นจำนวนคู่ของแผ่นอิเล็กโตรดมาก ทำให้ปฎิกิริยาอิเล็กโตรไลซีสมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ยิ่งใช้

เวลานานก็ทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้มีประสิทธิภาพ และมีตะกอนตกลงสู่ก้นถัง โดยตรวจสอบด้วย

เครื่องวัดและทดสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Tester)

เครื่องบำบัดน้ำเสียจากยางพาราด้วยกระบวนการอิเล็กโตรไลซีสสามารถบำบัดน้ำเสียจากยางพาราได้

จริง