เครื่องกรองน้ำอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณพัฒน์ ขุนจันทร์, พศิน นพกรณัฐกฤต, พชร สมบัติยานุชิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สัตตพร สัตยวินิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีปัญหาน้ำเสียจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในลำธารในคลองหรือแม่น้ำ เนื่องจากผู้คนทิ้งขยะลงแม่น้ำ ทำให้เกิดน้ำเสียเป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ จึงคิดค้นเครื่องบำบัดน้ำเสียที่สามารถกรองสิ่งสกปรกไปพร้อมกันได้