เครื่องคัดแยกขวดพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิชญ์ บูรพนาวิบูลย์, ภาณุภูม บุญประภาสรรค์, ธนภัทร แซ่ลิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสพัฒน์ ขุนหมุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์