อ่างล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธวีร์ แซ่โง้ว, พีรณัฐ อัศวชาญชัยสกุล, กฤติน แซ่จิว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทนา ภิรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากขอ้ ความขา้ งตน้ เป็นการยกตวั อยา่ งบางส่วนของการกระทาของมนุษยใ์ นปัจจุบนั เท่าน้นั

มนุษยน์ ้นั ปล่อยน้าเสียลงสู่แม่น้า ลาครอง โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงถา้ ไม่มีการกรองน้าเสียหรือการบาบดั น้าเสียก่อน ปล่อยลงสู่แม่น้า ลาครอง จะก่อใหเ้ กิดมลพิษทางน้า ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ มและสิ่งมีชีวิต ท้งั ที่อยใู่ นน้าและบน บก ทาใหค้ วามหลากหลายของชนิดพนั ธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศยั อยใู่ นบริเวณน้นั ลดลง สัตวน์ ้าขาดออกซิเจนตายแลว้ ทา ใหน้ ้าเน่าเสีย มนุษยก์ ็ตอ้ งรับประทานสัตวน์ ้าที่มีสารเคมีเจือปนอยใู่ นตวั สัตวน์ ้า เป็นตน้ เพราะฉะน้ันมนุษยจ์ ึงควร ช่วยกนั รักษาสิ่งแวดลอ้ มทางน้า โดยการบาบดั น้าใหม้ ีคุณภาพดีข้ึนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้า ลาครอง ดว้ ยเหตุน้ี๕ณะ ผจู้ ดั ทาโครงงานวิทยาศาสตร์จึงไดค้ ิดประดิษฐ์อ่างลา้ งจานรักษาสิ่งแวดลอ้ ม เพ่ือช่วยลดปัญหามลพิษทางน้าที่เกิดจาก ความมกั ง่ายและความเห็นแก่ตวั ของมนุษยใ์ นสังคมยคุ ปัจจุบนั และยงั รักษาสิ่งแวดลอ้ มใหด้ ารงไว