การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบสะเดา ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Lumpy skin disease virus ที่ก่อโรคในโค กระบือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรรัตน์ หนูคาบแก้ว, ศิริพิชญ์ ชัยบุตร, ณัฐพร ดิษฐจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษอาภา ดอนไพรพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญจดี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ Lumpy skin disease virus (LSDV) ของสารสกัดจากใบสะเดา(Azadirachta indica) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ได้จากสัตว์ประเภทโค กระบือ ที่ป่วย และนำมาแยกเชื้อไวรัสก่อโรค จากนั้นสกัดใบสะเดา(Azadirachta indica) ด้วยเอทานอล แล้วนำสารสกัดที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus (LSDV) ด้วยวิธี paper disc diffusion และหาค่าความเข้มข้นเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดใบสะเดา(Azadirachta indica) ที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus (LSDV) ด้วยวิธี Spread plate และทดสอบรวมกับยากลุ่ม Penicillin เป็นยาควบคุมมาตรฐาน