ระบบควบคุมหลอดไฟฟ้าโดยการตรวจจับการเคลื่อนไหว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประมวล หงษ์พิมพ์, เจตนิพัทธ์ วานิชย์สกุล, ติณณภพ ดิเรกโภค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิชาวิชญ์ ชูสกุล, เกียรติชัย ทวีลาภ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญจดี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเขียนชุดคำสั่งเปิดปิดหลอดไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว 2) ออกเเบบเว็บแอพพลิเคชั่นของระบบควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟฟ้าด้วยท่าทาง 3) สร้างเเบบจำลองการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟฟ้าด้วยท่าทาง โดยอาศัยหลักการทำงานของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์และ Tensor Flow ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน แล้วประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อส่งสัญญาณไปควบคุมรีเลย์ให้เปิดปิดหลอดไฟฟ้า โดยทดสอบการทำงานของระบบเพื่อประเมินความถูกต้องในส่วนต่าง ๆ คือ การรับภาพ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การแสดงสถานะ การเปิดปิดหลอดไฟฟ้า ส่วนละ 10 ครั้ง และทดสอบซอฟต์แวร์ของระบบ ทั้งยังทดสอบหาระยะเวลาและตำแหน่งที่ระบบสามารถควบคุมให้หลอดไฟฟ้าเปิดปิดได้ คณะผู้จัดทำยังหวังว่าระบบนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าในสถานที่อื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม