การศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ในสภาพพื้นที่ดินดอนและพื้นที่ดินลุ่ม ของบริเวณบ้านควนหนองกก ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณาฬี พงษ์พานิช, ปริรัชญ ปานวุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ หนูพุทธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยน้ีได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกักเก็บคาร์บอนและสภาพพื้นที่ของดินของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600 บริเวณหมู่บ้านควนหนองกก ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรังโดยแบ่งพื้นท่ีศึกษา 2 บริเวณตามสภาพพื้นที่ของดิน คือ ดินที่ลุ่มและดินที่ดอน โดยจะสุ่มพื้นที่บริเวณละ 5 จุด จุดละ 12 เมตร x 12 เมตร หรือ 144 ตารางเมตร โดยเก็บข้อมูลเป็นจำนวน 3 คร้ัง จากน้ันทำการวัดความสูง ของต้นยางพาราและวัดวามยาวรอบวงต้นยางพาราจากนั้นจึงนำความสูงและความยาวรอบวงต้นยางพาราไปคำนวณหาค่ามวลชีวภาพเหนือดิน และค่าการกัดเก็บคาร์บอน จึงได้ผลว่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นยางพาราในพื้นที่ลุ่มเฉลี่ย 15.37674 กิโลกรัมคาร์บอนและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นยางพาราในพื้นที่ดินดอนเฉลี่ย 17.96048 กิโลกรัมคาร์บอน จากผลการศึกษาพบว่าการกักเก็บคาร์บอนในยางพาราในพื้นที่ดินดอนมีปริมาณมากกว่ายางพาราในพื้นที่ดินลุ่ม จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายางพาราในพื้นที่ดินดอนมีการกักเก็บคาร์บอนมากกว่ายางพาราในพื้นท่ีลุ่มจึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราได้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ จากข้อมูลเพื่อพัฒนาการปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ต่อไป